TÁMOP 2.6.2-12/1-2013-0018

A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE

Alapvető cél és háttér információ

Az Új Széchenyi Terv középpontjában a foglalkoztatás dinamikus bővítése áll: az a törekvés vezérli a gazdaság- és társadalomfejlesztő programot, hogy tíz év alatt egymillió új és adózó munkahely jöjjön létre Magyarországon. A foglalkoztatási problémák valódi és tartós megoldásához a vállalkozókon keresztül vezet az út, tőlük várható a munkahelyteremtés. Az állami fejlesztés- és támogatáspolitika azzal járul hozzá a munkahelyek létrejöttéhez, hogy világosan látható és a gazdasági élet szereplői által is támogatott, az állam és a gazdasági szereplők által együttesen kialakított súlypontokat határoz meg a gazdaságfejlesztésben. Az Új Széchenyi Terv meghatározza azokat a kitörési pontokat, amelyektől a gazdaság egészének dinamizálása várható.

Ezek:

 1. Gyógyító Magyarország – Egészségipar
 2. Megújuló Magyarország – Zöld gazdaságfejlesztés
 3. Otthonteremtés – Lakásprogram
 4. Vállalkozásfejlesztés – Üzleti környezet fejlesztés
 5. Tudomány – Innováció – Növekedés
 6. Foglalkoztatás
 7. Közlekedés – Tranzitgazdaság

Az Új Széchenyi Terv a Foglalkoztatási Program céljainak elérése érdekében elsőként a humánerőforrás fejlesztések eszközeire épít, így számít a program végrehajtásának keretei között megvalósuló munkaerő-piaci szolgáltatások eredményességére, sikerességére. Ezen eszköz segítségével a munkavégző-képesség megtartását és fejlesztését segítő szolgáltatások lehetővé teszik, hogy a vállalkozások rendelkezésére álljon a megfelelően képzett, foglalkoztatható munkaerő.

A Társadalmi Megújulás Operatív Program szerint a civil szervezetek szerepvállalása az államilag finanszírozott szolgáltatások biztosításában hozzájárulhat a szolgáltatások minőségének és elérhetőségének javításához, a szolgáltatások iránti növekvő és differenciálódó igények kielégítéséhez, különösen olyan térségek és társadalmi csoportok esetében, ahol az állami szervezetek és intézményeik nem tudnak megfelelő szolgáltatást biztosítani. A civil szervezetek szolgáltatói szerepének erősítése, a forrásokhoz való hozzáférésük növelése, a fejlesztésekben való részvételük javítása érdekében támogatjuk szakmai és szervezeti kapacitásaik fejlesztését.

A támogatás célja a munkaerő-piaci szolgáltatásokat nyújtó civil szervezetek fejlesztése, a szolgáltatói kapacitások megerősítése különösen a hátrányos helyzetű térségekben. A támogatás a szervezetek belső kapacitásainak erősítésével, a szervezeti kultúra fejlesztésével az érintett szervezetek által nyújtott szolgáltatások minőségének javítását, a változó társadalmi és gazdasági feltételekhez való igazodását, szakmai innovációs képességének megerősödését szolgálja. A fejlesztés eredményeképpen a civil szervezeteknek nagyobb esélye lesz a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (továbbiakban NFSZ) által működtetett munkaerő-piaci szolgáltatások rendszerébe való bekapcsolódásra és/vagy az innovatív foglalkoztatási kezdeményezések kidolgozására, megvalósítására. A munkaerő piaci szolgáltatásokhoz kapcsolódó minőségirányítási rendszer alkalmazására történő felkészüléssel biztosítható, hogy az ország egész területén azonos színvonalú szolgáltatásokat kapjanak az álláskeresők.

A konstrukció kapcsolódik a TÁMOP 2.6.1. projekt keretében kialakításra került munkaerőpiaci szolgáltatások sztenderdjeihez. Ezen sztenderdek alapján tudja nyújtani az NFSZ a munkaerő-piaci szolgáltatásokat, civil szervezetek bevonásával.

Ez a konstrukció az aktív munkaerő-piaci politikák rendszerében potenciális szolgáltatóként megjelenő, munkaerő-piaci szolgáltatásokat nyújtó civil szervezetek fejlesztését, kapacitásainak megerősítését, a megalkotott szolgáltatási sztenderdeknek való megfelelés segítését szolgálja.

Részcélok

A konstrukció célja továbbá, hogy

 • a kidolgozott sztenderdeknek megfelelően fejlődjenek a munkaerő-piaci szolgáltatók munkatársainak készségei;
 • fejlődjön a munkaerő-piaci szolgáltatók szervezeti kultúrája, átlátható, transzparens protokollok alapján biztosítsák szolgáltatásuk minőségét, hatékonyságát, és az ügyfelek útját szervezetüknél;
 • az egyes munkaerő-piaci szolgáltatóknál a TÁMOP-2.6.1-es kiemelt projekt keretében kidolgozott sztenderdeknek megfelelően kerüljenek kialakításra a szolgáltatások.

Rendelkezésre álló forrás

A pályázat meghirdetésekor az elszámolható közkiadásokra1 rendelkezésre álló keretösszeg 1.600.000.000 forint. A konstrukció keretében az ESZA és ERFA alapok közötti átjárhatóság alapján az ERFA típusú tevékenységek fedezetére az elszámolható költségek összegének maximum 10%-a, azaz 160.000.000 forint fordítható.
Jelen kiírás forrását az Európai Szociális Alap, az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.

Támogatható pályázatok várható száma

A támogatott pályázatok várható száma: 200-320 db.
A 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 16a pontja értelmében közkiadásnak minősül: az 1083/2006/EK tanácsi rendelet 2. cikk 5. pontja szerinti kiadás, amelynek részét képezi az uniós és a központi költségvetési támogatásokon kívül a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVII. törvény 6. § (1) bekezdése alapján ajánlatkérőnek minősülő közszféra szervezet kedvezményezett által biztosított elismerhető saját forrás. A 1083/2006/EK tanácsi rendelet 2. cikk 5. pontja alapján: „közkiadás”: a műveletek finanszírozásához nyújtott bármely, az állam, a regionális és helyi hatóságok, az Európai Közösségek költségvetéséből származó közpénzből való hozzájárulás, amely kapcsolódik a strukturális alapokhoz és a Kohéziós Alaphoz, továbbá bármely hasonló kiadás. A műveletek finanszírozásához nyújtott bármely olyan hozzájárulás, amely egy vagy több regionális vagy helyi hatóság közjogi intézményei vagy társulásai, vagy az építési beruházásra, az árubeszerzésre és a szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló, 2004. március 31-i 2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel összhangban eljáró közjogi intézmények költségvetéséből származik, hasonló kiadásnak tekintendő.

A PÁLYÁZAT TARTALMA

Támogatható tevékenységek köre

 1. szervezeti kapacitások és potenciálok felmérése
 2. szervezetfejlesztési terv kidolgozása és megvalósítása a szervezeti hatékonyság növelése érdekében
 3. más civil szervezetekkel való együttműködés, partnerség
 4. munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz kapcsolódó minőségirányítási rendszer bevezetése
 5. a versenyszférával való együttműködés erősítése
 6. tanácsadási szolgáltatások igénybevétele
 7. munkatársak készségfejlesztése, képzése
 8. projektmenedzsment
 9. tájékoztatás, nyilvánosság

A projekt megkezdése

A projekt a pályázat befogadásának napjától saját felelősségre megkezdhető.

 A projekt fizikai befejezésének és a projekt megvalósításának végső határideje

A támogatott tevékenységet akkor tekintjük fizikailag befejezettnek, ha az a Támogatói Okiratban meghatározottak szerint teljesült a pályázati felhívásban és a jelen útmutatóban meghatározott feltételek mellett. A projekt fizikai befejezésének a beruházás, illetve a projekt utolsó tevékenysége fizikai teljesítésének napja minősül.

A projekt akkor valósult meg, ha a támogatott tevékenység a Támogatói Okiratban meghatározottak szerint teljesült és a megvalósítás során keletkezett számlák kiegyenlítése megtörtént. A Támogatói Okiratban meghatározott határidőig záró kifizetési igénylést kell benyújtani. A záró kifizetési igénylés keretében a pályázó köteles elszámolni a projekttel összefüggésben ténylegesen felmerült költségekkel, továbbá be kell számolnia a Támogatói Okiratban vállaltak teljesítéséről, a záró kifizetési igényléshez csatolt záró beszámolóban lefedett időszakra, valamint a teljes projekt megvalósítás időszakára vonatkozóan. A projekt megvalósítását a pályázó annak megkezdésétől számítva minimum 8 és maximum 14 hónapra tervezheti, amely tartalmazza a számlák kifizetési határidejét is. A projekt megvalósításának (támogatott tevékenység teljesült és a számlák kifizetése a kedvezményezett részéről megtörtént) végső dátuma a projekt fizikai befejezését követő maximum 60. nap, azaz a projekt fizikai befejezésének a megvalósítás végdátumát megelőző 60. napig meg kell történnie. (Tehát például egy 8 hónapos projekt esetén a fizikai teljesítésre 6 hónap, a számlák kiegyenlítésére pedig további 60 nap áll rendelkezésre.)
A pályázó projekttel kapcsolatos végső pénzügyi elszámolás és a záró beszámoló benyújtásának végső határideje a szakmai tevékenységek teljesítését és a megvalósítás során keletkezett számlák kiegyenlítését (projekt megvalósítását) követő 30. nap.

PÉNZÜGYI FELTÉTELEK ÉS ÁLLAMI TÁMOGATÁSI SZABÁLYOK

Támogatás formája

Vissza nem térítendő támogatás.

Támogatás mértéke

A támogatás mértéke a projekt elszámolható összes költségének maximum a 100 %-a. Az európai uniós versenyjogi értelemben vett vállalkozások[1] tekintetében a C1. fejezet 7. pontjába foglalt tevékenységek támogatása az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés (továbbiakban: EUMSZ) 107. cikke (1) bekezdésének hatálya alá tartozó támogatásnak minősül (állami támogatás), ezért ezen vállalkozások vonatkozásában a támogatást az alábbi rendelkezések betartásával lehet nyújtani: Csekély összegű (de minimis) támogatás
Csekély összegű támogatás esetén az intenzitás 100%, tehát valamennyi elszámolható költség maximális intenzitással támogatható.

Az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. és 88. cikkelyének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 379/5 2006.12.28.) hatálya alá tartozó csekély összegű (de minimis) támogatás az alábbi feltételekkel nyújtható:

 • Egy vállalkozásnak, bármely forrásból, de minimis támogatási jogcímen odaítélt támogatás támogatástartalma – három pénzügyi év vonatkozásában – nem haladhatja meg a 200.000 eurónak megfelelő forintösszeget, közúti szállítási ágazatban a 100.000 eurónak megfelelő forint összeget. Minden egyes új csekély összegű támogatás odaítélésekor az adott pénzügyi évben, valamint az előző két pénzügyi év alatt odaítélt csekély összegű támogatás teljes összegét figyelembe kell venni.
 • A csekély összegű támogatás odaítélésének feltétele, hogy a kedvezményezett nyilatkozik az előző három pénzügyi évben általa igénybe vett csekély összegű támogatások támogatástartalmáról.
 • A csekély összegű támogatás ugyanazon elszámolható költségek vonatkozásában nem halmozható más állami támogatással, amennyiben az így halmozott összeg meghaladná a 800/2008/EK bizottsági rendeletben (általános csoportmentességi rendelet) vagy az Európai Bizottság határozatában meghatározott támogatási intenzitást.
 • Amennyiben a pályázó csekély összegű támogatásként igényli a támogatást, úgy az intenzitás 100%, tehát valamennyi elszámolható költség maximális intenzitással támogatható.

Az alapvető képzések támogatása nem minősül európai uniós versenyjogi értelemben vett támogatásnak, így az alapvető képzés 100%-os intenzitással támogatható.
A kedvezményezett köteles a támogatással kapcsolatos iratokat és a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatokat teljes körűen 10 évig megőrizni, továbbá a támogató ilyen irányú felhívása esetén támogatott köteles azokat bemutatni.

Képzési támogatás

Amennyiben a támogatott a támogatást a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról (általános csoportmentességi rendelet) szóló 2008. augusztus 6-i 800/2008/EK bizottsági rendelet (HL L 214/3., 2008. 8.9.) alapján képzési támogatásként veszi igénybe, a támogatási intenzitás nem haladhatja meg:

a) szakképzés esetén a támogatható költségek 25 %-át, és

b) általános képzés esetén a támogatható költségek 60 %-át.

A támogatási intenzitás azonban a támogatható költségek 80 %-ának megfelelő maximális támogatási intenzitásig növelhető a következők szerint:

a) 10 százalékponttal a fogyatékos vagy hátrányos helyzetű munkavállalóknak nyújtott képzés esetén,

b) 10 százalékponttal, ha a támogatást középvállalkozásoknak, és 20 százalékponttal, ha a támogatást kisvállalkozásoknak nyújtják.

Ha valamely támogatási projektben mind általános, mind szakosított képzési összetevők szerepelnek, amelyek a képzés támogatási intenzitásának a kiszámítása szempontjából nem választhatók el egymástól, vagy ha a támogatási projektben szereplő képzés általános, illetve szakosított képzési jellege nem állapítható meg, a szakosított képzésre vonatkozó támogatási intenzitásokat kell alkalmazni.

A képzési támogatási projektek elszámolható költségei a következők:

a) az oktatók személyi jellegű költségei,

b) az oktatók és képzésben résztvevők utazási költségei, beleértve a szállásköltségeket is,

c) egyéb folyó költségek, úgymint a projekthez közvetlenül kapcsolódó anyagok, fogyóeszközök,

d) az eszközök és felszerelések értékcsökkenése, olyan mértékben, amennyiben azokat kizárólag a képzési projekt céljaira használják,

e) a képzési projekttel kapcsolatos eligazítás és tanácsadási szolgáltatások költségei,

f) a képzésben résztvevők személyi jellegű költségei és elszámolható általános közvetett költségek (adminisztrációs költségek, bérleti díj, rezsiköltségek) az a)–e) pontban felsorolt egyéb elszámolható költségek összértékéig. Ami a képzésben részt vevők személyi jellegű költségeit illeti, csak a tényleges képzésben eltöltött idő – a termelésben töltött idő levonása után – vehető számításba.

Nagyvállalkozások esetében a fentieken kívül a kedvezményezettek kötelesek dokumentumokkal alátámasztva bizonyítani, hogy a támogatás segítségével lényegesen növekszik a projekt mérete, vagy kiszélesedik a tevékenység köre, vagy növekszik a kedvezményezett által a projektre fordítandó összeg, vagy lényegesen felgyorsul a projekt végrehajtási üteme.

Az alapvető képzések támogatása nem minősül európai uniós versenyjogi értelemben vett támogatásnak, így az alapvető képzés 100%-os intenzitással támogatható.
A Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló 2008. augusztus 6-i 800/2008/EK bizottsági rendelet (általános csoportmentességi rendelet – HL L 214/3., 2008.8.9.; továbbiakban: 800/2008/EK bizottsági rendelet) hatálya alá tartozó támogatási jogcímen nyújtott támogatás különböző elszámolható költségek esetén halmozható más, a 800/2008/EK bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatási jogcímen nyújtott támogatással. Azonos, vagy részben azonos elszámolható költségek esetében a 800/2008/EK bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatási jogcímen nyújtott támogatás abban az esetben halmozható más a 800/2008/EK bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatási jogcímen nyújtott támogatással, illetve csekély összegű támogatással, ha az nem vezet a 800/2008/EK bizottsági rendelet szerinti legmagasabb támogatási intenzitás, illetve támogatási összeg túllépéséhez.

A kedvezményezett köteles a támogatással kapcsolatos iratokat és a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatokat teljes körűen 10 évig megőrizni, továbbá a támogató ilyen irányú felhívása esetén támogatott köteles azokat bemutatni.

Támogatás összege

A jelen pályázat keretében igényelhető támogatás összege: legalább 5 millió Ft, de legfeljebb 8 millió Ft lehet.

MINDEN VÉLEMÉNY SZÁMÍT!

Email cím (nem tesszük közzé) A kötelezően kitöltendő mezőket * karakterrel jelöljük


*

A következő HTML tag-ek és tulajdonságok használata engedélyezett: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>